Kategórie

Sme cirkevná organizácia, ktorá spolupracuje s cirkevnou školou – máme spoločných klientov ZŤP. Cirkevná škola sídli v prenajatých priestoroch nášho zariadenia, ale chceli by si postaviť novú budovu a rozšíriť kapacitu školy. Môžeme tejto škole pomôcť darovaním finančných prostriedkov z našich zdrojov – napríklad z príspevkov a zbierok, na nákup pozemku?

Odpoveď:

Predpokladáme, keď píšete, že ste cirkevná organizácia (účelové zariadenie cirkvi), že financie zo zbierok sú financiami získanými zo zbierky na charitu (v kostoloch). Potom tieto peniaze môžete darovať inej organizácii, pokiaľ to schváli Vaša správna rada a pokiaľ je to v súlade s Vašimi stanovami. Príspevky a dary poukázané Vašej organizácii môžete na tento účel tiež použiť, pokiaľ je to v súlade s úmyslami darcov. Pokiaľ by ste mali registrovanú verejnú zbierku (podľa zákona č. 162/2014 Z. z.), potom môžete získané prostriedky použiť s účelom tejto registrovanej VZ.

Pokiaľ darujete financie inému právnemu subjektu a tento zakúpi pozemok (účel použitia daru by mal byť uvedený v darovacej zmluve), majiteľom pozemku sa stáva táto PO – Cirkevná škola. Pokiaľ je to škola, ktorá má toho istého zriaďovateľa, je otázka dohovoru, kto sa stane majiteľom pozemku. Keďže škola sídli vo Vašich priestoroch, môžete pozemok zakúpiť Vy a prenajať škole ďalšiu nehnuteľnosť. Do hry však následne vstupuje suma za prenájom a transferové ocenenie (v prípade nie bežnej ceny za prenájom medzi závislými osobami môže mať daňový dopad na jeden alebo druhý subjekt, tu zväčša prenajímateľa).

Taktiež otázka majiteľa pozemku môže súvisieť s plánovanými projektmi a grantmi. To znamená zvážiť, ktorý subjekt môže ľahšie získať ďalšiu grantovú podporu – napríklad na plánovanú výstavbu novej budovy / školy pre ZŤP. Potom je jednoduchšie, pokiaľ budúci prijímateľ grantu vlastní pozemok, na ktorom plánuje výstavbu.