Príklad: Digitálne predplatné novín z USA a DPH

Kategórie

Je v prípade platiteľa DPH podľa § 7a potrebné z faktúry z tretej krajiny odviezť DPH?

Odpoveď:

V zmysle § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty („ZDPH“) nie ste platiteľom dane z pridanej hodnoty ale osobou registrovanou pre daň podľa § 7a ZDPH.
V uvedenom prípade ide o dodanie služby s miestom dodania v tuzemsku. Podľa § 15 ods. 1 ZDPH miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania.
Podľa § 69 ods. 3 ZDPH zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku v tuzemsku je povinná platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou tretieho štátu.
Registrovaná osoba pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7a ZDPH nie je plnohodnotným platiteľom dane, preto si nemôže zároveň uplatniť právo na odpočítanie dane a je povinná daň z predmetného plnenia odviesť.
Na základe vyššie uvedeného ste ako príjemca služby povinný priznať a zaplatiť daň v tuzemsku.