Príklad: Dobrovoľnícka práca v neziskovej organizácii

Kategórie

Môže štatutár neziskovej organizácie poskytujúcej sociálne služby, pracovať pre túto n. o. ako dobrovoľník?

Odpoveď:

Podľa nášho názoru to nie je možné, čo vyplýva jednak z § 2 ods. 1 písm. b),

§ 2

Dobrovoľník

(1) Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť

  1. vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
  2. nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
  3. vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Taktiež nepriamo to vyplýva aj z § 3, kde sú definované činnosti, ktoré sa vykonávajú ako dobrovoľnícka činnosť a z ktorého vyplýva, že „administratívna činnosť“ sa môže dobrovoľnícky vykonávať len pre verejnú správu.

T. j. výkon činnosti štatutára nemôže byť vykonávaná ako dobrovoľnícka činnosť.