Príklad: Dodanie tovaru

Kategórie

Ak hranica 14 000 € platí za kalendárny rok a napr. v roku 2022 sa táto suma 14 000 € prekročila a teda bola povinnosť sa registrovať. Ako to potom platí následne v roku 2023? Už automaticky musí ísť tovar s 0 % DPH alebo tak isto aj v ďalšom roku znova až od tých 14 000 € sa počíta limit?

Odpoveď:

Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EÚ

Pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EÚ vzniká povinnosť registrovať sa pre DPH podľa § 7 ZDPH zdaniteľným osobám, ktoré nie sú registrované pre DPH v SR, alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH – napr. rozpočtová alebo príspevková organizácia)

Uvedené osoby sú povinné podať žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ, ktorým celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárom roku 14 000 eur.

Do hodnoty 14 000 eur podľa § 11 ods. 6 zákona o DPH sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru bez dane splatnej alebo zaplatenej v iných členských štátoch EÚ, z ktorých je tovar odoslaný alebo prepravený. Do hodnoty sa nezapočítava hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku a hodnota nadobudnutého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Po pridelení identifikačného čísla pre DPH podľa § 7 zákona o DPH nadobúdateľ:
– je povinný objednávať tovar z iných členských štátov EÚ pod prideleným IČ DPH
– je osobou povinnou platiť daň pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ, ale nemá právo na odpočítanie dane
– je povinný podať daňové priznanie do 25. dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť (nadobudol tovar) a v rovnakej lehote zaplatiť daň (do 5 eur sa daň neplatí)
– je povinný viesť záznamy o nadobudnutých tovaroch v zmysle § 70 zákona o DPH.

Nadobúdateľ tovaru, ktorý je registrovanou zdaniteľnou osobou pre účely DPH, registráciu neopakuje každý rok. Registrácia nezaniká automaticky po skončení kalendárneho roka, ale registrovaná osoba môže požiadať o zrušenie registrácie za splnenia zákonom stanovených podmienok.

Osoba registrovaná podľa § 7 ZDPH môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahla 14 000 eur.

Pri skončení vykonávania podnikateľskej činnosti v tuzemsku, je osoba registrovaná pre daň podľa § 7 ZDPH povinná bezodkladne pri skončení podnikania podať žiadosť o zrušenie registrácie.

Záver:
Žiadosť sa podáva pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov EÚ dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur.
Registrácia nezaniká automaticky po skončení kalendárneho roka, ale osoba registrovaná podľa § 7 môže požiadať o zrušenie registrácie, ak hodnota nadobudnutého tovaru nepresiahla v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku 14 000 eur a v bežnom kalendárnom roku sa nepredpokladá prekročenie tejto hodnoty z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EÚ
Ak by nadobúdateľ nadobudol tovar v tuzemsku z iného členského štátu a vznikla mu povinnosť podať žiadosť o registráciu v zmysle § 7 zákona o DPH a túto povinnosť si nesplnil, je aj v tomto prípade povinný odviesť daň z nadobudnutia tovaru. Za nesplnenie registračnej povinnosti daňový úrad uloží pokutu v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) vo výške od 60 eur až do 20 000 eur.