Kategórie

Sme malé občianske združenie na podporu a ochranu zdravia. 99 % príjmov OZ sú tzv. 2 %, zvyšok sú dary a členské príspevky. Neposkytujeme tovary a služby za odplatu. Pri plnení svojho cieľa – podpora a ochrana zdravia – sme zvolili nasledovný postup. Terapeutické služby pre pacienta boli vykonané v zahraničí, v Nemecku. Faktúry za terapeutické služby boli vystavené priamo na občianske združenie. Z textu fa vyplynuli poskytnuté služby a pre koho boli poskytnuté. Na faktúrach bolo uvedené, že DPH je 0. Na inej faktúre vôbec DPH nebola spomenutá. Faktúry OZ uhradilo z podielu dane z príjmu, z 2 %. Má poskytnutie a vyfakturovanie takýchto služieb zo zahraničia dosah pre OZ z hľadiska DPH? Ak áno, aký?

Odpoveď: 

Ak je skutočnosť taká, že máte príjmy len z 2 % a z darov, nie ste zdaniteľnou osobou a tak nemáte žiadne povinnosti z hľadiska DPH. Ak by ste však boli zdaniteľnou osobou, mali by ste povinnosť sa vopred zaregistrovať podľa § 7a a odviesť daň z predmetných faktúr.

Ak máte príjem aj z členského, ste zdaniteľnou osobou. V tom prípade ste však mali povinnosť sa zaregistrovať za platiteľa podľa § 7a ešte pred objednaním služby, oznámiť dodávateľovi vaše identifikačné číslo DPH. Na základe toho by vám dodávateľ faktúry vystavil faktúru bez nemeckej DPH a z predmetnej služby by ste mali povinnosť zaplatiť DPH na Slovensku. Neviem, či predmetné “terapeutické” služby sú poskytovaním zdravotnej starostlivosti – ak áno, tak by nevyplývala pre vás povinnosť platiť z faktúry DPH, keďže zdravotnícke služby sú oslobodené od DPH. Neviem posúdiť, prečo jeden dodávateľ vystavil faktúru s nulovou DPH a prečo iný vôbec DPH nespomína. Môže to mať rôzne dôvody. V každom prípade, ak prijímate službu z iného štátu, vyzistite, či nemáte povinnosť odviesť daň na Slovensku, resp. pred tým sa registrovať podľa § 7a.