Kategórie

Sme cirkevná škola. MŠ/ŠJ/ŠKD sú financované cez originálne kompetencie – obec. Drobný dlhodobý majetok MŠ/ŠJ a ŠKD (napr. koberec, tyčový mixér) si chceme zaradiť do inventára a účtujeme to takto:

  • DF 042/321
  • úhrada 321/221
  • zaradenie 042/022 analytika
  • odpis 551/082

Bolo nám pani kontrolórkou vytknuté, že to musíme účtovať na 501/321 alebo 501/112. Ak to budeme účtovať ako materiál do spotreby cez 501, ako si to máme potom zaradiť do inventára? Je možné použiť účet – nadobudnutie majetku 022/082?

Drobný hmotný majetok sa má účtovať na účet 501 alebo 028. Je to na rozhodnutí účtovnej jednotky?

Odpoveď:

Pri účtovaní dlhodobého majetku sa účtuje jeho zaradenie do používania 022/042. Drobný dlhodobý hmotný majetok odporúčame účtovať na účte 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok. Rozhodnutie o účtovaní drobného dlhodobého majetku je v kompetencii účtovnej jednotky. Ak však takýto majetok obstarávate z dotácie určenej na bežné výdavky, je potrebné účtovať aj takýto majetok na nákladovom účte 501 – Spotreba materiálu, aby to bolo v súlade s použitím dotácie. Účtovať aj na účtoch dlhodobého majetku súčasne však už potom nie je možné. O inventári môžete viesť osobitnú analytickú evidenciu, na základe ktorej budete mať prehľad o inventári.