Kategórie

Kde je potrebné uvádzať informácie o grante Erasmus+?

Odpoveď:

Grant Eramus+ uvádzate v Poznámkach Úč NÚJ 3-01 v článku IV, ods. 3 účtovnej závierky.