Príklad: Grant od nadácie určený na mzdy

Kategórie

Nezisková organizácia dostala grant od nadácie, ktorý je určený na konkrétne mzdy zamestnancov. Mzdy týchto zamestnancov boli doteraz vždy daňovými výdavkami. Je predpoklad, že ak sa použije na tieto mzdy grant, tak už nepôjde o daňové výdavky. Grant však nepokryje celoročné mzdové náklady. Tie mesiace, ktoré nebudú hradené z grantu, si môže organizácia dať do daňových výdavkov? A zároveň, ak napr. sa dočerpá grant uprostred mesiaca, napr. že sa ním nepokryjú všetky mzdy napr. za september, zvyšok už by išiel z vlastných prostriedkov, môže časť miezd daného mesiaca byť v daňových výdavkoch? Prípadne, aké sú pravidlá pri uznateľnosti daňových výdavkov?

Odpoveď:

Nezisková organizácia, ktorá vykonáva iba hlavnú činnosť, na ktorú bola zriadená, priraďuje výdavky k príjmom súvisiacich s hlavnou činnosťou (napr. členské príspevky, akékoľvek príjmy z hlavnej činnosti). Všetky činnosti, ktoré sú uvedené v zriaďovacej listine alebo stanovách, ktoré vedú k naplneniu cieľov neziskovej organizácie sú tzv. hlavnými činnosťami a príjmy z nich plynúce sú podľa § 12 ods. 2 ZDP predmetom dane z príjmov a zároveň sú podľa § 13 ZDP oslobodené od dane z príjmov.

Pokiaľ vykonáva nezisková organizácia popri hlavnej činnosti aj inú ekonomickú činnosť, tieto príjmy a s nimi súvisiace výdavky sú zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami v súlade so zákonom o dani z príjmov (§ 17, § 19 a § 21 ZDP).

Ak NO poskytla grant iná právnická osoba (nie zo štátneho rozpočtu), tieto príjmy zaúčtuje v neziskovej organizácii na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky a v prospech účtu 662 – Prijaté príspevky od iných organizácií. Tzn. príspevky sú výnosom a mzdové náklady sú výdavkom, keďže tieto výdavky a výnosy sú predmetom dane.

Možno by stálo za uváženie, vytvoriť si v účtovníctve samostatné stredisko napr. s názvom Grant XY a na toto stredisko účtovať príjmy z grantu a mzdové náklady do výšky príjmov z grantu. Vo vyúčtovaní by stredisko malo byť vyrovnané na nulu.
Všetky ostatné mzdové náklady, ktoré NO hradila zo svojich prostriedkov, ostávajú ako prevádzkové náklady daňovo uznaným výdavkom. Takýmto spôsobom má príjmy z grantu zdaniteľným výnosom a mzdové náklady daňovým výdavkom.
Ak už to nie je možné sledovať cez samostatné stredisko, potom NO môže účtovať priamo náklady a výnosy bez sledovania na strediská a iba pripraviť vyúčtovanie, kde budú zohľadnené mzdové náklady hradené z grantu.

Granty a dotácie sú príjmy, ktoré sú rovnako predmetom dane podľa § 12 ods. 2 ZDP, následne tieto príjmy podľa § 13 ZDP sú oslobodené od dane z príjmov a uvádzajú sa na riadku 230 daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, ako odpočítateľná položka od základu dane, kde sa uvádzajú všetky oslobodené príjmy neziskovej organizácie, ktoré sú predmetom dane. Mzdové náklady vo výške grantu sa v daňovom priznaní dane z príjmov právnických osôb, uvedú na riadku 130, ako pripočítateľná položka k základu dane, kde sa uvádzajú všetky výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou neziskovej organizácie.

Ak NO vykonáva aj ekonomickú činnosť, v zdaniteľných príjmoch ostávajú príjmy z tejto ekonomickej činnosti a v daňových výdavkoch ostanú tie mzdové výdavky, ktoré súvisia s ekonomickou činnosťou.