Príklad: Koniec vydávania časopisu

Kategórie

Náš zväz skautov vydáva od roku 1990 mesačník. Vtedy bol registrovaný aj na Ministerstve kultúry, má aj ISSN číslo (registrované na MK SR, reg. číslo: EV 3175/09. ISSN: 1336-0434). Nedávno predsedníctvo rozhodlo o tom, že vydanie časopisu v tlačenej forme sa zruší a od januára 2021 vydanie časopisu bude pokračovať ako online portál. Už nebude mať formu mesačníka a články budú na portáli zverejňované nepravidelne. Aké povinnosti má združenie v súvislosti s týmito zmenami?

Odpoveď:

Pokiaľ prestanete vydávať periodickú publikáciu, je potrebné nahlásiť zmenu do Národnej agentúry ISSN aj kvôli už nesplniteľnej povinnosti zasielať výtlačky z každého vydania do určených knižníc.

“Povinné výtlačky Vydavatelia sú povinní zasielať do určených knižníc povinné výtlačky každého čísla periodickej publikácie seriálu v zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.”

Pokiaľ budete vydávať publikáciu ako pravidelný elektronický mesačník, musíte požiadať o nové ISSN. O evidenciu na MK SR pre elektronické publikácie nie je v tom prípade potrebné žiadať.

Pre vydávanie nepravidelných on-line publikácií nepotrebujete žiadať ISSN, ale “zaradenie publikácií do systému ISSN, t. j. pridelenie čísla ISSN a kľúčového názvu umožňujúce ich jednoznačnú identifikáciu” a zaradenie do databáz, a teda sprístupnenie pre odbornú aj laickú verejnosť.

Viac informácií nájdete na stránke Národnej agentúry ISSN

https://www.ulib.sk/sk/narodna-agentura-issn/zasady-pridelovania/