Príklad: Mimosúdne urovnanie reštitučného sporu – daň z príjmov a účtovníctvo

Kategórie

Cirkevná organizácia má dostať  finančné vyrovnanie ako mimosúdne urovnanie reštitučného sporu s obcou podľa zákona č. 282/1993 Z. z. Miesto vydania nehnuteľnosti sa dohodli na finančnej náhrade. Je tento príjem zdaniteľný? Ak nie, na základe akého paragrafu? Ak áno, tak ako sa to posudzuje? Ako predaj? Mimosúdne urovnanie bude splácané v splátkach viac rokov.

Odpoveď:

Finančnú náhradu získanú cirkevnou organizáciou od obce v rámci reštitučného konania možno podľa § 12 ods. 2 v previazaní na § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov považovať za príjem, ktorý je predmetom dane. Za príjem z hlavnej činnosti, ktorý je podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov oslobodený od dane sa považuje príjem z činností, za účelom ktorých cirkevná organizácia vznikla. Nie je predpoklad, že získanie finančnej náhrady miesto reštituovanej nehnuteľnosti alebo reštituovanie nehnuteľnosti predstavuje pre cirkevnú organizáciu hlavnú činnosť, za účelom ktorej vznikla. Rovnako nie je možné povedať, že získanie finančnej náhrady sa posudzuje ako predaj nehnuteľnosti. Vzhľadom k tomu, že takýto príjem nie je oslobodený od dane, predstavuje pre cirkevnú organizáciu zdaniteľný príjem, ktorý sa zahŕňa do základu dane v súlade s účtovníctvom tak, ako o ňom bude účtované v jednotlivých rokoch.

Keďže finančné vyrovnanie bolo dohodnuté s obcou a týka sa viacerých rokov, odporúčame ho účtovať na účtoch 348 / 384. Následne v jednotlivých rokoch by sa účtovali prijaté splátky na účtoch 221/348 a 384/649.