Príklad: Možnosti zmluvných vzťahov pre vypracovanie expertnej štúdie

Kategórie

Naša organizácia potrebujem si nechať vypracovať expertnú štúdiu. Zadanie štúdie a väčšinu podkladov k štúdii pripraví občianske združenie. Nami už vybraný expert je zamestnancom v aktívnom pracovnom pomere u iného zamestnávateľa a nie je podnikateľom. Expert predbežne súhlasil s odmenou za štúdiu (s honorárom vo výške cca 1 200 €).

Podľa nášho názoru máme k dispozícii nasledovné možnosti zmluvných vzťahov medzi oboma stranami:

  • Zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka,
  • Dohoda o vykonaní práce podľa Zákonníka práce,
  • Zmluva o vytvorení diela na objednávku podľa autorského zákona.

Potrebovali by sme poradiť aký typ zmluvy je pre popísanú situáciu najvhodnejší a aké povinnosti daňové a odvodové zo všetkých typov zmlúv vyplývajú.

Odpoveď:

Keďže ste sa predbežne dohodli na odmene, odporúčame vám Zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka, pričom mu po vykonaní práce vyplatíte odmenu, ktorú si on následne zdaní. Ak by ste uzatvorili dohodu o vykonaní práce, vyplynie vám povinnosť ho registrovať do SP, ZP, uskutočniť odvod dane aj odvodov – pričom odmenu by ste mali znížiť, t. j. zohľadniť odvodové povinnosť. Je to pre vás zbytočná administratívna záťaž.

Pri zmluve podľa autorského zákona by ste museli dohodnúť, ako môžete nakladať s predmetnou štúdiou, keďže autorom bude konkrétna osoba a ta má právo rozhodnúť, ako sa s jeho dielom bude nakladať. Taktiež by ste mali ďalšie povinnosti – jednak voči literárnemu fondu a daňovému úradu. Čiže opäť administratívna záťaž.