Príklad: Náklady a výdavky a dotácia od mesta

Kategórie

Cirkevná materská škola mala priznanú dotáciu na rok 2020 v istej výške. Ku 31. 12. 2020 bola táto dotácia vyčerpaná. Od 1. 1. 2021 mala isté výdavky, ktoré súviseli s rokom 2020. Okrem iných, výdavok za faktúru za telefón 12/2020. Medzitým obdržala zálohovite dotáciu od mesta, pretože ešte nebol schválený rozpočet, v istej sume. Môžeme použiť zdroj – dotácia od mesta pre rok 2021 – na uhradenie faktúry za telefón za 12/2020? S tým súvisí aj prípadné vyúčtovanie za plyn a za elektrinu. Za plyn 2020, ktorý sme mesačne hradili preddavkovo v roku 2020 čerpaním dotácie, sme v januári 2021 obdržali preplatok. Tieto financie máme uviesť ako tzv. zvýšenie do rozpočtu 2021? Za elektrinu 2020, ktorú sme tiež hradili preddavkovo v roku 2020 čerpaním dotácie, sme v januári obdržali nedoplatok. Môžeme tento nedoplatok čerpať z dotácie pre rok 2021?

Odpoveď:

Ak ste dostali od mesta dotáciu pre MŠ na rok 2021, potom ak v roku 2021 bude potrebné uhrádzať oprávnené náklady za rok 2020, môžete ich uhrádzať z dotácie na rok 2021, ktorá sa Vám navýši o prípadné preplatky z preddavkovo hradených platieb v roku 2020.