Príklad: Neuhradená faktúra nájomcom v minulom roku

Kategórie

Škola poskytla firme prenájom triedy na základe zmluvy o nájme a vystavila faktúru, ktorej splatnosť bola 10. 10. 2022. Do dnešného dňa firma nájom neuhradila. Faktúra bola účtovaná 315A/658A k 31. 12. 2022. Ako je možné túto situáciu riešiť? Je možné faktúru preúčtovať?

Odpoveď:

Na základe uskutočneného prenájmu škola stále vykazuje pohľadávku voči nájomcovi. Tento výnos je zdaniteľný, hoci príjem škola ešte nemá. Je potrebné právnymi nástrojmi vymáhať pohľadávku. Nie je možné neuhradenú faktúru preúčtovať.