Príklad: Ocenenie darovaného automobilu

Kategórie

Ak nezisková organizácia dostala darom automobil, akým spôsobom si môže v účtovníctve vyčísliť hodnotu tohto daru?

Odpoveď:

Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok sa oceňuje reálnou hodnotou podľa § 25 ods. 1 písm. d) bod 1. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na určenie reálnej hodnoty je možné použiť oceňovací model v súlade s § 27 ods. 7 zákona o účtovníctve, a to výdavkový prístup, ktorý vychádza z peňažnej sumy, ktorú by bolo potrebné vydať na obstaranie majetku, ktorý by mal pre účtovnú jednotku porovnateľný prínos ako oceňovaný majetok, pričom tento prístup sa používa najmä na ocenenie nefinančného majetku; zohľadňujú sa pri tom informácie z operácií alebo cenové ponuky z trhu z hľadiska jeho druhu a miesta, na ktorom by sa majetok pravdepodobne obstaral, vrátane maloobchodného trhu.
V bazári alebo na internete si zistíte v akej cene sa predávajú podobné alebo totožné automobily uvedenej značky, dátumu výroby, opotrebenia a pod. Na základe týchto zistení sa stanoví obstarávacia cena darovaného automobilu, v ktorej sa zaúčtuje ako dlhodobý majetok v neziskovej organizácii. Podklady k výpočtu ceny automobilu je potrebné si uschovať ako podklad pre určenie ceny a jej zaúčtovanie.