Príklad: Odložené daňové priznanie dane z príjmov PO

Kategórie

Môže si politická strana odložiť daňové priznanie dane z príjmov PO alebo je tam povinnosť podať DP do 31. 3.?

Odpoveď:

Daňové priznanie k dani z príjmov sa v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Podľa § 49 ods. 3 má daňovník (okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii) možnosť predlžiť si lehotu na podanie daňového priznania na základe oznámenia podaného príslušnému správcovi dane (daňovému úradu), pričom daňovník si môže túto lehotu predĺžiť najviac o:

– 3 celé kalendárne mesiace – v oznámení daňovník neuvádza dôvod predĺženia len uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie,

– 6 celých kalendárnych mesiacov – ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pričom v oznámení daňovník uvedie skutočnosť o príjmoch plynúcich zo zdrojov v zahraničí a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania má záväznú formu a daňovník je povinný podať ho na tlačive „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona o dani z príjmov“, ktoré je zverejnené na webovom sídle Finančnej správy SR (https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/OZN493v22.pdf).

Daňovník, ktorý má podľa § 14 ods. 1 daňového poriadku povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, je povinný podávať toto oznámenie elektronicky.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania môže daňovník predložiť do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. V prípade zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok 2023 pripadá lehota na podanie daňového priznania na 31. 3. 2024. Tento deň pripadá na nedeľu. Ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Uvedené vyplýva z § 27 ods. 4 daňového poriadku. Nasledujúci pracovný deň pripadá na utorok 2. 4. 2024, čo je aj lehota do ktorej je možné oznámiť správcovi dane predlženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

Vyššie uvedené podmienky na predlženie lehoty na podanie daňového priznania sa vzťahujú na všetkých daňovníkov – právnické osoby vrátane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (ak im vyplýva povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov), t. j. aj na politické strany a hnutia.