Príklad: Odpisovaný majetok

Kategórie

Firma zakúpila gravírovačku a na faktúre mám uvedené, že gravírovačka stojí 1 000 eur a k nej potrebný softvér 2 900 eur. Ďalšia položka je školenie v cene 300 eur. Ako to správne zaúčtovať? Ide v tomto prípade o hmotný majetok alebo nehmotný alebo je to potrebné deliť inak?

Odpoveď:

Keďže softvér je súčasťou gravírovačky a bez tohto softvéru by gravírovačka, predpokladáme nefungovala, ani softvér k nej nevie účtovná jednotka použiť v inom dlhodobom majetku. Školenie k tomuto majetku je potrebné preto, aby pracovník vedel obsluhovať gravírovačku. Ide o službu, ktorá vznikla v súvislosti s obstaraním dlhodobého hmotného majetku. Odporúčame zaúčtovať všetky položky – gravírovačka, softvér k nej a školenie na obsluhu ako jeden dlhodobý hmotný majetok na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí. Ak by ste následne obstarali školenie na obsluhu tejto gravírovačky pre iné osoby, potom by takéto školenie bolo ako samostatná služba účtovaná v nákladoch.