Príklad: Oprava alebo rekonštrukcia okien

Kategórie

Na budove ide organizácia vymeniť viacero okien v hodnote 20 000 eur. Je dôležité, či sa napr. vymieňali okná z drevených na plastové alebo skôr zohráva úlohu cena? Alebo ak sa menia len okná za podobné okná, hoci cena je nad 1 700 eur, tak by mohlo ísť o opravu? Ako rozlíšiť, či ide o opravu alebo rekonštrukciu okien?

Odpoveď:

Technické zhodnotenie, rekonštrukciu a modernizáciu ustanovuje § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nasledovne:
Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.
Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.
Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.
Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.
V nadväznosti na tieto ustanovenia možno výmenu okien, keď sa staré okná vymieňajú za nové modernejšie a kvalitnejšie, považovať za opravu budovy.