Príklad: Oprava významej chyby v účtovníctve

Kategórie

Pri kontrole výkazu ziskov a strát účtovníčka zistila významnú chybu v účtovaní – nesprávne zaúčtovanie príjmu z dotácií v období minulých rokov (221 X 691, teda účet 346 má teraz nahromadený zostatok – pravdepodobne by mal byť zostatok nulový). Je možné túto chybu opraviť v tomto účtovnom období a vysvetliť v poznámkach? Ako je možné túto chybu opraviť? Je nutné podať opravné daňové priznanie za predchádzajúce obdobie, aj keď nevznikla žiadna povinnosť platenia dane?

Odpoveď:

Dôležitá je inventarizácia účtov hlavnej knihy. Nevieme z položenej otázky, ako vznikla chyba vo výkaze ziskov a strát. Ak je zostatok na účte 346, je aktívny (pohľadávka voči ŠR), alebo pasívny (záväzok voči ŠR)?

Chyby mohli vzniknúť:

  1. nesprávnym zaúčtovaním, potom opravou chýb minulých účtovných období – značná čiastka MD 428 / D 346, alebo MD 346 / D 428)
  2. pochybením zodpovednej osoby (finančného manažéra, resp. štatutára) sa účtuje pohľadávka MD 378 / D 346, resp. zrušenie záväzku MD 346 / D 428

Predpokladáme, že ide o dotácie v rámci hlavnej činnosti, ktoré sú od dane oslobodené. V tomto prípade nie je potrebné podávať dodatočné daňové priznanie, keďže nedochádza k zmene výšky základu dane a daňovej povinnosti.