Príklad: Politická strana a volebné výdavky starého roka

Kategórie

Ako správne zaúčtovať opravu účtovníctva minulého roka, ak sa až teraz v roku 2022 prišlo na to, že v roku 2021 vznikli ešte volebné výdavky v súvislosti s komunálnymi voľbami? Ide o volebné výdavky, ktoré vznikli 180 dní pred vyhlásením volieb, t. j. od 10. 12. – 31. 12. 2021. Skôr ako v roku 2022 sa to nedalo zistiť. Tieto faktúry sú zaúčtované, ale nesprávne, lebo boli považované za bežné výdavky nesúvisiace s kampaňou.

Odpoveď:

Riešenie je správne. V roku 2022 už nie je možné opravovať nákladové účty v roku 2021. Dôležité je, uviesť v správe prostriedky, ktoré boli vynaložené na kampaň aj náklady, ktoré boli uhradené v roku 2021, aj keď boli zaúčtované na iných nákladových účtoch ako mali byť.

Doplňujúca otázka: 

Opravu v účtovníctve je možné urobiť jedine zásahom do roku 2021. Problémom je, že sa použili iné nákladové účty ako sa mali, pretože išlo o volebné výdavky. V tom čase ale ešte nebolo zrejmé, že ide o volebné výdavky. Je to trošku komplikované, pretože to závisí od dňa vyhlásenia volieb. Informácia od audítora bola, že volebné výdavky sa účtujú inak ako bežné výdavky cez rok, keď voľby nie sú. Nejde o významnú sumu, preto asi nie je čo opravovať. Je potrebné si asi len poznačiť, že tie dané náklady sa týkajú volieb. Je to správny postup?

Odpoveď:

V účtovníctve boli za rok 2021 zaúčtované všetky náklady, ktoré vecne patria do tohto účtovného obdobia, preto nie je možné v roku 2022 účtovať opravu chyby v oblasti správneho, resp. iného analytického členenia nákladov zaúčtovaných v roku 2021. O opravu účtovníctva by išlo, ak by náklad vecne patril do iného účtovného obdobia ako bol zaúčtovaný alebo ak by nebol v roku 2021 zaúčtovaný vôbec.
V správe o prostriedkoch, ktoré politická strana vynaložila na volebnú kampaň, v členení podľa § 3 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani… sa uvedú všetky výdavky, ktoré súvisia s volebnou kampaňou zaúčtované v roku 2022 aj v decembri 2021 t. j. 180 dní pred vyhlásením volieb.