Kategórie

Je z daňového hľadiska v poriadku, ak nadácia uzatvorí grantovú zmluvu s inou organizáciou (prostriedky poskytne z 2 %), pričom v čase, keď túto zmluvu uzatvára, ešte nemá žiadne 2 % na bankovom účte (ani z predchádzajúceho roka)?

Príklad: Nadácia uzatvorí zmluvu v marci. Prvé 2 % nadácii prídu na účet až v auguste a zároveň v tom čase posielajú peniaze na účet inej organizácii. Môže nastať v tejto súvislosti nejaký problém v prípade vládneho auditu (kontrola 2 %)?

Odpoveď:

Prijímateľ je povinný použiť poskytnutý podiel zaplatenej dane na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti a sú uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný. V súlade s § 50 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) môže podiel zaplatenej dane poskytnúť inej právnickej osobe. ZDP jednoznačne nestanovuje, kedy má byť zmluva o poskytnutí podielu zaplatenej dane inej právnickej osobe uzatvorená, avšak podľa znenia ZDP je možné poskytnúť podiel zaplatenej dane inej právnickej osobe, ak prijímateľ nepoužije prijatý podiel zaplatenej dane. Uvedené znenie evokuje, že poskytnúť možno až podiel zaplatenej dane, ktorý je správcom dane poukázaný príslušnému prijímateľovi. Uzatváranie zmluvy o poskytnutí podielu zaplatenej dane v čase, kedy prijímateľ nemá informáciu, či mu bude prevedený podiel zaplatenej dane a v akej výške, sa zdá byť minimálne zvláštna a evokujúca možné obchádzanie zákona.

Doplňujúca otázka:

Ak by zmluva bola uzatvorená až v čase, keď už sú 2 % na bankovom účte, s tým že by v zmluve bolo uvedené, že je povolené použiť prostriedky aj spätne od 1. 1., teda ešte pred dátumom, kedy reálne prišli na účet, bolo by to v poriadku?

Odpoveď:

Podiel zaplatenej dane je možné použiť aj na refundáciu nákladov vzniknutých pri vykonávaní projektov, ktoré spĺňajú charakter zákonom určeného účelu použitia podielu zaplatenej dane. Toto sa považuje za použitie podielu zaplatenej dane v súlade s § 50 ZDP, avšak platí podmienka, že refundovať by sa mali len náklady na projekty, ktoré sú v čase poukázania podielu zaplatenej dane ešte aktívne. V prípade projektov, ktoré boli ukončené pred poukázaním podielu zaplatenej dane, tieto nie je možné refinancovať. Toto platí tak pre prijímateľa podielu zaplatenej dane ako aj pre právnickú osobu, ktorej prijímateľ podielu zaplatenej dane tento podiel poukáže.