Príklad: Použitie príspevkov od rodičov

Kategórie

Naša škola je neziskovou účtovnou jednotkou. Máme materskú školu, školský klub detí a centrum voľného času. Rodičia nám platia poplatky – príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, v ŠKD aj v CVČ. Môžeme si tieto poplatky od rodičov presunúť do ďalšieho roka a použiť ich v roku 2021? Môžeme tieto poplatky od rodičov použiť aj na napr. kapitálový výdavok napr. zakúpenie konvektomatu v hodnote vyššej ako 1 700 €?

Odpoveď: 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí má charakter bežných výdavkov spojených s osobnými nákladmi a prevádzkou uvedených zariadení. Z uvedeného vyplýva, že tieto finančné prostriedky nie je možné použiť na kúpu kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky by bolo možné uhradiť napr. z daru na uvedený účel. V otázke sa pýtate, či je možné použiť prostriedky od zákonných zástupcov v budúcom roku. Postupujte v súlade s účtovnými pravidlami. V tom problém nevidíme.