Príklad: Právna subjektivita cirkevnej školy

Kategórie

Cirkevné školy patria pod ktorý typ neziskovej účtovnej jednotky? Majú povinnosť auditu, výročnej správy?

Odpoveď:

Právna subjektivita cirkevnej školy nie je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. Pre cirkevnú školu neplatia povinnosti neziskovej organizácie.

Cirkevná škola podľa školského zákona len hospodári ako nezisková organizácia, postupy účtovania platia pre účtovné jednotky nezriadené za účelom podnikania (nie je ani príspevková organizácia).