Príklad: Predaj auta a súvisiace povinnosti

Kategórie

Cirkevná organizácia predala za euro auto inej cirkevnej organizácii. Auto bolo už v roku 2012 plne odpísané. Vyplývajú z tohto predaja nejaké povinnosti týkajúce sa zdaňovania?

Odpoveď:

Cirkevná organizácia v prípade predaja automobilu, ktorý už bol odpísaný a používal sa na hlavnú činnosť, postupuje v súlade so zákonom o dani z príjmov – § 17  ods. 16.

Znenie § 17 ods. 16 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

(16) Do základu dane daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 2) sa pri predaji majetku, ktorý bol používaný na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, zahrnie rozdiel, o ktorý príjem z jeho predaja prevyšuje cenu podľa § 25, zníženú o odpisy uplatnené v daňových výdavkoch vypočítané podľa § 27 alebo § 28. Pri predaji hmotného majetku, ktorý tento daňovník nepoužíval na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, je súčasťou základu dane aj rozdiel, o ktorý príjem z jeho predaja prevyšuje cenu, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve pri jeho nadobudnutí, zvýšenú o náklady preukázateľne vynaložené na jeho technické zhodnotenie.

To znamená, že zisk z predaja auta je súčasťou základu dane.