Príklad: Predaj predmetov – oprava

Kategórie

Organizácia obstarala materiál, ktorý v jednom roku už rovno dala do spotreby na účet 501, ale v podstate ho nepoužila. Zostal jej “na sklade”, čo sa ale v účtovníctve nezaúčtovalo. Následne v ďalšom roku robila táto organizácia verejnú zbierku, v rámci ktorej predávala predmety – ten materiál, ktorý už mala zaúčtovaný na účte 501 v predchádzajúcom roku. Aký je správny postup pri predaji predmetov a ako je to prípadne možné v účtovníctve opraviť?

Odpoveď:

V uvedenom prípade bolo potrebné pri inventarizácii k 31. 12. zistiť skutočný stav materiálu a zaúčtovať ho na účtoch 112 / 501.
V nasledujúcom roku je možné opraviť uvedenú chybu podľa toho, či ide o významnú chybu alebo o nevýznamnú chybu vzhľadom na veľkosť účtovnej jednotky a výšku sumy zistenej chyby.
Oprava chýb minulých rokov, ak ide o nevýznamnú chybu sa účtuje na príslušných účtoch nákladov 112 /501.
Oprava chýb minulých rokov, ak ide o významnú chybu sa účtuje na účtoch 112 / 428.
Následne pri predaji materiálu sa zaúčtuje 501 / 112.