Príklad: Predaj v hotovosti na bankový účet

Kategórie

Nezisková organizácia predala na základe kúpnej zmluvy dlhodobý majetok fyzickej osobe. FO zaplatila za majetok tak, že sumu vložila v hotovosti na bankový účet. Môže z toho vzniknúť nejaký problém právny, daňový, účtovný pre organizáciu? Považuje sa to za hotovostnú transakciu v takomto prípade? Ide o sumu vyššiu ako 5 000 eur. Je to možné aj zaúčtovať tak, ako to prebehlo?

Odpoveď:

Na základe § 2 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon“) sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom. Pokiaľ kupujúci vložil hotovosť na bankový účet predávajúceho, môže takúto platbu vykonať v hotovosti, lebo ide o platbu v rámci platobného styku, na ktorú sa podľa § 8 písm. a) zákon nevzťahuje.
V súlade s § 4 zákona bol limit pre hotovostné transakcie navýšený od 1. 7. 2023 na sumu 15 000 eur.
Účtovná jednotka zaúčtuje príjem na bankový účet, bez ohľadu na to, či bol príjem na účet uskutočnený prevodom z iného bankového účtu alebo bola vložená hotovosť na účet.