Príklad: Prenájom priestorov a spôsob odpisovania

Kategórie

Škola prenajíma priestory, ktoré nájomca technicky zhodnotil. Sumu mu škola nebude vyplácať, teda to bude nepeňažný príjem. Ako je správne postupovať pri odpisoch? Každý mesiac sa navýši hodnota budovy a vypočíta odpis alebo sa to urobí len na konci roka?

Odpoveď:

Nájomca môže vykonať technické zhodnotenie prenajatých priestorov len na základe písomného súhlasu prenajímateľa. Podľa zákona o dani z príjmov môže odpisovať technické zhodnotenie buď prenajímateľ, alebo nájomca. Nikdy nie obidvaja naraz. 

– Nájomca môže odpisovať technické zhodnotenie prenajatých priestorov za podmienky, že mu prenajímateľ neuhradil hodnotu technického zhodnotenia a nezvýšil si vstupnú cenu svojej nehnuteľnosti o hodnotu tohto technického zhodnotenia.  V tomto prípade sa u nájomcu technické zhodnotenie považuje za iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. d) a daňové odpisy z neho uplatňuje nájomca, škola ako prenajímateľ nezvyšuje vstupnú cenu o technické zhodnotenie a bude uplatňovať daňové odpisy  nehnuteľnosti zo svojej vstupnej ceny bez zvýšenia o vykonané technické zhodnotenie a v tomto prípade v zdaňovacom období, v ktorom nedošlo k zvýšeniu vstupnej ceny nehnuteľnosti o hodnotu technického zhodnotenia nevzniká škole nepeňažné plnenie.

– Ak by si škola zvýšila  vstupnú cenu nehnuteľnosti o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia s tým, že by nájomcovi neuhradila toto technické zhodnotenie, vznikol by jej v tomto zdaňovacom období nepeňažný príjem v hodnote vykonaného technického zhodnotenia. Zároveň by mala možnosť uplatniť si daňový odpis zo vstupnej ceny zvýšenej o hodnotu technického zhodnotenia. V prípade daňových odpisov nie je relevantné kedy bolo technické zhodnotenie počas zdaňovacieho obdobia vykonané, či to bolo v januári alebo v decembri príslušného roka, daňové odpisy sa počítajú na ročnej báze a to zo vstupnej ceny zvýšenej o hodnotu technického zhodnotenia, t. j. nie každý mesiac.