Príklad: Prijímanie a evidencia darov a príspevkov

Kategórie

Otázka sa týka problematiky prijímania a zverejňovania darov a príspevkov. Vzhľadom na druh prijímaných darov (peňažných a nepeňažných, potravín z obchodných reťazcov) prosíme o vysvetlenie evidencie uvedených položiek.

Potraviny:

  • akým spôsobom vyradiť nepoužiteľné (tvrdý chlieb, zelenina a ovocie napadnuté hnilobou) z reálne obdržanej hodnoty?
  • rozdelenie vytriedených potravín medzi jednotlivé zariadenia,
  • je správne zaradiť do účtovníctva len tie potraviny, ktoré reálne spotrebujeme? Prípadne čo s vytriedenými potravinami?

Odpoveď:

Pokiaľ preberiete potraviny od darcu, ktorý vám vyhotovil doklad, na základe ktorého ste potraviny prijali, potom sa zaúčtuje celková suma daru na účte 646 – Prijaté dary. Následne ak zistíte, že niektoré potraviny nie je možné darovať, resp. konzumovať, vyradia sa a ich hodnota sa zaúčtuje na účte 501 – Spotreba materiálu. Potraviny, ktoré sú v poriadku sa poskytnú ako dar iným osobám a zaúčtujú sa na účte 546 – Dary.
Ak by ste preberali potraviny, ku ktorým nemáte žiadne doklady, a už pri ich preberaní je zrejmé, že nebude možné ich použiť, v ideálnom prípade ich vrátite darcovi a ani nezaradíte do účtovníctva. Ak by ste ich prebrali, ale následne vám vznikne náklad v dôsledku ich znehodnotenia, zaúčtuje sa na účte 501 – Spotreba materiálu.