Príklad: Príspevky na odídencov

Kategórie

Na akom účte je správne účtovať príspevky na odídencov od mesta? Je potrebné si priradiť k týmto výnosom aj náklady s tým súvisiace, resp. použitie týchto príspevkov v plnej výške? Alebo môže vzniknúť aj taká situácia, že výnosy prevyšujú náklady?

Odpoveď:

Predpokladáme, že ste neziskovou organizáciou, ktorá poskytuje bezodplatné ubytovanie odídencom. Príspevky na odídencov prijaté od mesta odporúčame účtovať ako prijatú dotáciu zo samosprávy na účtoch 348/691 na základe zaslaného Výkazu oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca. Prijaté finančné prostriedky sa zaúčtujú na účtoch 221/348.
Príspevok predstavuje príjem za prenájom, a preto je zdaniteľným príjmom v zdaňovacom období, v ktorom sú splnené podmienky na účtovanie nároku na dotáciu so súčasným uplatnením výdavkov priraditeľných k uvedenému príspevku (napr. prevádzkových výdavkov na služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie) do daňových výdavkov.
Ďalšie informácie k uvedenej problematike môžete nájsť na webovom sídle Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie.