Príklad: Príspevky na utečencov z Ukrajiny a DPH

Kategórie

Dostali sme informáciu, že v niektorých prípadoch sa z príspevkov na utečencov z Ukrajiny musí platiť DPH platiteľmi DPH.
Ide o cirkevnú organizáciu, ktorá je platiteľom DPH a prenajíma priestory, ktoré vlastní, pričom tento prenájom je oslobodený od DPH. DPH platí z vydavateľskej činnosti. Zároveň teda poskytuje utečencom ubytovanie, pričom si od mesta žiada o príspevky na utečencov. Podliehajú tieto príspevky DPH?
Alebo iný prípad: občianske združenie (platiteľ DPH) poskytuje na základe živnostenského oprávnenia ubytovacie služby a zároveň poskytuje ubytovanie aj utečencom, na ktoré si žiada príspevky od MV SR. Podliehajú tieto príspevky DPH?

Odpoveď:

Príspevok na ubytovanie odídencom, či už je prijatý od Mesta alebo priamo od MVSR podlieha DPH, tu nie je žiadna výnimka.
V súlade s § 19 ods. 2 ZDPH daňová povinnosť pri službe vzniká dňom dodania služby. Podľa § 19 ods. 4 ZDPH ak bola platba prijatá pred dodaním služby, vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby.
Vo Vašom prípade platba za príspevok prišla neskôr, teda daňová povinnosť vznikla dňom dodania služby t. j. ubytovania.
Na základe uvedeného daňová povinnosť vznikla v mesiaci marec za ubytovanie v tomto mesiaci a za mesiac marec ste mali povinnosť uviesť túto daň do daňového priznania a daň odviesť, tzn. za mesiac, za ktorý ste žiadali príspevok.
Ak by ste nesplnili podmienky, alebo z akéhokoľvek dôvodu vám Mesto alebo MVSR nevyplatilo príspevok za ubytovanie odídencov, po vyjadrení o zamietnutí príspevku by ste podali dodatočné daňové priznanie k DPH a žiadali by ste o vrátenie odvedenej dane z predmetného príspevku za mesiac, za ktorý ste poskytli služby ubytovania a príspevok Vám bol zamietnutý.

Doplňujúca otázka:

Takže takýto príspevok prijatý od mesta, príp. priamo od MV SR podlieha DPH a daň z neho treba odviesť? Nie sú tam teda žiadne výnimky pri platiteľoch DPH, kedy by to bolo oslobodené? Zároveň otázka, v akom mesiaci je potrebné odviesť DPH:
1. v mesiaci, za ktorý sa podala žiadosť,
2. v mesiaci, v ktorom sa podala žiadosť alebo
3. v mesiaci, kedy bol prijatý príspevok na bankový účet?
Lebo napr. sa podávala žiadosť v apríli za 3/2022, ale prostriedky prišli na bankový účet až v máji. Podáva sa teda správne DP za marec, apríl alebo za máj?

Odpoveď:

Ak poskytujete ubytovanie odídencom z Ukrajiny ako platiteľ dane z pridanej hodnoty, či už ako cirkevná organizácia alebo občianske združenie, máte povinnosť odviesť daň z týchto plnení.
V súlade s § 22 ods. 1 ZDPH základom dane je všetko čo tvorí protihodnotu, ktorú poskytovateľ ubytovania prijal alebo má prijať za dodanie tejto služby od príjemcu alebo inej osoby, zníženú o daň z pridanej hodnoty. V zmysle uvedeného do základu dane vstupuje výška príspevku a rovnako aj prípadná požadovaná odplata za ubytovanie od odídenca. Ak by ste od odídencov nežiadali žiadnu odplatu za ubytovanie, potom poskytnutá výška príspevku pre vás ako platiteľa DPH sa považuje za cenu vrátane DPH.
Príspevky na ubytovanie odídencov sú poskytované podľa § 36a zákona č. 55/2022 Z. z. a nariadení vlády SR č. 100/2022 Z. z. a č. 219/2022 Z. z. Na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR (https://www.mindop.sk/lex-ukrajina) nájdete aj stanovenú výšku príspevku pre platiteľov a neplatiteľov DPH nasledovne:
„Pre ubytovanie poskytnuté v mesiacoch február až jún 2022 (nariadenie vlády č. 100/2022 Z. z.) vo výške:
· 7,70 eura s DPH za 1 noc ubytovania odídenca, alebo 7 eur ak nie je platca DPH, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
· 3,85 eura s DPH za 1 noc ubytovania odídenca, alebo 3 eurá ak nie je platca DPH, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
Pre ubytovanie poskytnuté v mesiacoch júl až september 2022 (nariadenie vlády č. 219/2022 Z. z.) vo výške:
· 22,00 eur s DPH za 1 noc ubytovania odídenca, alebo 20 eur ak nie je platca DPH, ak ide o fyzickú
osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
· 11,00 eur s DPH za 1 noc ubytovania odídenca, alebo 10 eur ak nie je platca DPH, ak ide o fyzickú
osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.“