Kategórie

Organizácia má veľa zamestnancov a tvorí si povinne sociálny fond. Fond sa však využíva len minimálne. Každý rok suma postupne pribúda/hromadí sa. Na účte 472 je už významná suma. Nie je to problém?

Odpoveď:

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu je upravené v zákone č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 1 zamestnanca.

Použitie fondu je upravené v § 7 zákona o sociálnom fonde. Podľa § 6 ods. 3 zákona o sociálnom fonde je uvedené, že zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykonáva zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok sociálneho fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.

V zákone o sociálnom fonde nie je uvedený maximálny limit zostatku sociálneho fondu.

Sociálny fond sa tvorí a používa v súlade s dohodou v kolektívnej zmluve a ak u zamestnávateľa odborový orgán nepôsobí, pravidlá tvorby a čerpania sociálneho fondu sa upravujú vo vnútornom predpise (interná smernica).

Každý zamestnávateľ má mať vypracovanú internú smernicu na tvorbu a čerpanie sociálneho fondu (ak nemá kolektívnu zmluvu), kde uvedie akým spôsobom a za akých podmienok sa môže čerpať sociálny fond.

Pokiaľ zamestnávateľ nemá vypracovanú internú smernicu, odporúčame ju určite pripraviť, aby aj zamestnanci vedeli, na čo a za akých podmienok majú nárok na čerpanie sociálneho fondu. Ak však má zamestnávateľ vypracovanú internú smernicu a nepostupuje podľa nej, môže to mať negatívny vplyv na zamestnávateľa v prípade daňovej kontroly alebo kontroly z inšpektorátu práce.