Kategórie

Ako zaúčtovať vyplatenie stabilizačného príspevku, ktorý bol poskytnutý zdravotníckym pracovníkom? Súčasne, ako ho vykázať v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie?

Odpoveď:

Stabilizačný príspevok vyplatený zdravotníckym pracovníkom na základe ustanovenia § 102at zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov odporúčame účtovať v súlade s § 55 ods. 4  opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 na účte 527 – Zákonné sociálne náklady, keďže je vyplácaný na základe osobitného predpisu. V rámci rozpočtovej klasifikácie sa klasifikuje na položke 637 Služby, podpoložke 637026 Odmeny a príspevky.