Kategórie

Riaditeľ organizácie poskytujúcej sociálne služby vykonáva aj inú prácu. Aké zmluvy má mať uzatvorené?

Odpoveď:

Ak riaditeľ vykonáva v organizácii poskytujúcej sociálne služby aj inú prácu ako výkon funkcie konateľa, môže mať na túto prácu uzatvorenú pracovnú zmluvu. Práva a povinnosti konateľa a úlohy, ktoré vykonáva ako konateľ, nemôžu byť predmetom pracovnej zmluvy.

Ak teda vykonávate pre spoločnosť aj inú prácu než prácu konateľa, musíte mať so spoločnosťou dve zmluvy – zmluvu o výkone funkcie alebo mandátnu zmluvu a súčasne pracovnú zmluvu. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu. Odplatu však musíte v písomnej zmluve dohodnúť, inak bude výkon funkcie konateľa bezodplatný. Pokiaľ nebude medzi konateľom a spoločnosťou uzavretá zmluva o výkone funkcie, vzťah medzi spoločnosťou a konateľom sa spravuje primerane podľa ustanovení o mandátnej zmluve. Zákonná úprava mandátnej zmluvy priamo vyžaduje, aby mal konateľ nárok na odplatu za výkon svojej funkcie.