Príklad: Súkromná škola a 2 %

Kategórie

Môže byť súkromná škola prijímateľom podielu zo zaplatenej dane (2 %)? Jej zriaďovateľom je záujmové združenie právnických osôb, t. j. nezisková organizácia.

Odpoveď:

Prijímateľom podielu zaplatenej dane môže byť iba právnická osoba po splnení podmienok stanovených zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Jednou z podmienok je právna forma uvedená v § 50 ods. 4 ZDP. Ak súkromná škola spĺňa podmienku právnej formy (napr. občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) a splní si ostatné ZDP stanovené podmienky, môže sa stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. V prípade, že súkromná škola podmienku právnej formy nespĺňa, má možnosť založiť si právnickú osobu s právnou formou podľa § 50 ods. 4 ZDP, napr. občianske združenie, ktorého hlavným predmetom činnosti bude podpora vzdelávania, ktoré sa môže stať prijímateľom podielu zaplatenej dane a následne by bolo možné použiť prostriedky podielu zaplatenej dane tohto občianskeho združenia na rozvoj súkromnej školy. Ďalšou možnosťou je zriadenie právnickej osoby podľa § 50 ods. 4 ZDP za účelom podpory vzdelávania priamo zriaďovateľom, pričom následne by podiel zaplatenej dane tento prijímateľ podielu zaplatenej dane v súlade s § 50 ods. 10 poskytol súkromnej škole, ktorá by ho musela použiť v lehote stanovenej pre prijímateľa podielu zaplatenej dane na podporu vzdelávania.