Príklad: Technické zhodnotenie do 1 700 €

Kategórie

Organizácia kúpila dlhodobý majetok, ktorý už medzičasom odpísala. Teraz na tomto dlhodobom majetku urobila technické zhodnotenie, ale toto technické zhodnotenie nepresiahlo sumu 1 700 €. Ako správne účtovať o tomto zhodnotení? Nie je to oprava, lebo išlo o vylepšenie tohto dlhodobého majetku.

Odpoveď:

V súlade s § 18 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 môže účtovná jednotka účtovať technické zhodnotenie, ktoré neprevýši sumu ustanovenú osobitným predpisom (§ 29 zákona o dani z príjmov) t. j. 1 700 eur nasledovne:

  • účtuje sa ako technické zhodnotenie na účtoch dlhodobého majetku podľa druhu, na ktorom je dlhodobý majetok zaúčtovaný alebo
  • ak ide o technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku účtuje sa na účte 518 – Ostatné služby,
  • ak ide o technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku účtuje sa na účte nákladov podľa druhu napr. na účte 501 – Spotreba materiálu.