Príklad: Účtovanie aktivácie

Kategórie

Por. čís. Opis účtovného prípadu Účtovací predpis
MD D
1.

Aktivácia materiálu a tovaru 

1.1.

Aktivácia materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii (účtovanie spôsobom A)

112 621
1.2.

Aktivácia materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii (účtovanie spôsobom B)

501 621
1.3.

Aktivácia tovaru vyrobeného vo vlastnej réžii (účtovanie spôsobom A)

132 621
1.4.

Aktivácia tovaru vyrobeného vo vlastnej réžii (účtovanie spôsobom B)

504 621
2.

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 

2.1.

Aktivácia vlastnej dopravy pri obstaraní DHM

042 622
2.2.

Aktivácia vlastných stravovacích služieb pri organizovaní konferencie

518 622
2.3.

Aktivácia práce dobrovoľníka

518 622
3.

Aktivácia DNM a DHM

3.1.

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou a oceneného vlastnými nákladmi

041 623
3.2.

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou a oceneného vlastnými nákladmi

041 624