Príklad: Účtovanie čerpania finančných prostriedkov v rámci programu Erasmus+ a účtovanie príkazných zmlúv v cirkevnej škole

Kategórie

Ako účtovať čerpanie finančných prostriedkov v rámci programu Erasmus+ a príkazné zmluvy v cirkevnej škole?

Odpoveď:

Zmluva v rámci programu Erasmus+  346 / 691

Čerpanie prostriedkov podľa druhu nákladov 5xx / 3xx.

Príkazná zmluva § 724 Občianskeho zákonníka
Príkaznou zmluvou sa zaväzuje príkazník, že pre príkazcu obstará nejakú vec alebo vykoná inú činnosť.

Príkazná zmluva sa účtuje podľa toho, či ide o obstaranie veci alebo poskytnutie služby:

  •  obstaranie dlhodobého majetku alebo obstaranie zásob – ak ide o obstaranie veci, odmena je súčasťou obstarávacej ceny majetku a zásob,

alebo

  • ak ide o poskytnutie služby na účet 518 – Ostatné služby / 379 – Iné záväzky .