Príklad: Účtovanie cestovných náhrad v NUJ

Kategórie

Por. číslo

Opis účtovného prípadu

Účtovací predpis

MD

D

1. Cestovné náhrady
1.1 Nárok na náhradu cestovných výdavkov
  • zamestnancov

512

333

  • štatutárov

379

  • dobrovoľníkov (podľa zákona č. 283/2002 Z. z.)

379

1.2 Cestovné náhrady zamestnancov, štatutárov a dobrovoľníkov vyplatené v hotovosti

512

211

1.3 Preplatenie materiálneho zabezpečenia dobrovoľníka (cestovné, ubytovanie, strava) – podľa zákona č. 406/2011 Z. z.

547

211, 379