Príklad: Účtovanie finančného prenájmu (leasing) pri obstaraní automobilu

Kategórie

Účtovanie finančného prenájmu (leasing) pri obstaraní automobilu, s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas doby nájmu.

Vstupnú cenu na účely odpisovania tvorí obstarávacia cena automobilu bez DPH, poplatok za uzatvorenie leasingovej zmluvy a kúpna cena po skončení nájmu. 

Por. čís. Opis účtovného prípadu Účtovací predpis
MD D
1.

Účtovanie u nájomcu pri poskytnutom preddavku a platby zákonného a komerčného poistného v mesačných splátkach

1.1.

Obstarávacia cena automobilu podľa zmluvy

a) cena bez DPH

042 474

b) kúpna cena po skončení nájmu bez DPH

1.2.

Poplatok za uzatvorenie leasingovej zmluvy

042 379
1.3.

Záloha na splátky

a) cena bez DPH

314 379

b) DPH

549
1.4.

Úhrada zálohy, úhrada poplatku za uzatvorenie leasingovej zmluvy

379 221
1.5.

Zaradenie automobilu do užívania

023 042
1.6.

Mesačný odpis automobilu

551 083
1.7.

Mesačná splátka nájomného

a) výška istiny bez DPH

474 379

b) výška DPH

549

c) úroky (finančná marža)

544

d) poistenie

549

e) odúčtovanie zálohy

379 314
1.8.

Úhrada mesačnej leasingovej splátky

379 221
2.

Účtovanie u nájomcu pri 1. zvýšenej splátke

2.1.

Obstarávacia cena automobilu podľa zmluvy

a) cena bez DPH

042 474

b) kúpna cena po skončení nájmu

2.2.

1. zvýšená splátka

c) cena bez DPH

474 379

d) DPH

549
2.3.

Poplatok za vystavenie zmluvy

042 379
2.4.

Úhrada 1. zvýšenej splátky a poplatku za vystavenie zmluvy

379 221
2.5.

Zaradenie automobilu do užívania

023 042
2.6.

Mesačný odpis automobilu

551 083
2.7.

Mesačná splátka nájomného

a) výška istiny bez DPH

474 379

b) DPH

549

c) úroky (finančná marža)

544

d) poistenie

549
2.8.

Úhrada mesačnej leasingovej splátky

379 221