Príklad: Účtovanie o zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov obcou

Kategórie

Otázka súvisí so získaním fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v SCVČ od obce, v ktorej SCVČ nemá sídlo.

Situácia: V októbri 2022 zriaďovateľ SCVČ uzavrel s obcou (v kt. SCVČ nemá sídlo) zmluvu o poskytnutí fin. prostriedkov na činnosť SCVČ (podľa počtu detí s trvalým pobytom v tejto obci). V zmluve sa obec zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky na “školský rok 2022/2023 ” – t. j. vyčíslila sumu na 9 – 12/2022 a sumu na 1 – 6/2023 s tým, že celú dotácia bude poskytnutá až v januári 2023.

Vznikol problém pre účtovníka: obvykle sa dotácia účtuje až po prijatí fin. prostriedkov: (zriaďovateľ: VBÚ 221/348 a ID 348/325 a SCVČ: VBÚ 221/348 a ID 348/691) a realizuje sa jej čerpanie v SCVČ (5…/xxx). Ako postupovať v účtovaní v tomto prípade? Je nižšie navrhnutý spôsob prijateľný a v súlade so zákonom?

Rok 2022:

Zriaďovateľ: -ID (podpis zmluvy): 348 (obec)/325 (SCVČ)

SCVČ:           -ID (podpis zmluvy):  celá dotácia     348/x

                                                         dot. 9-12/22        x/691

                                                         dot.  1-6/23         x/384

                    – čerpanie dot.9-12/22………………………………5xx/xxx

Rok 2023:

Zriaďovateľ: – VBÚ(obdrží f.p. od obce):                  221/348

                     –  VBÚ (presun SCVČ):                         325/221

SCVČ:           –  VBÚ (príjem celej dot.):                    221/348

                     –  ID (rozpustenie VBO do V – 1-6/23) 384/691

                     – čerpanie dot. 1-6/23………………………………….5xx/xxx

Keďže v tomto prípade ide o malinkú sumu dotácie a nespĺňa limit účtovania časového rozlíšenia N a V v SCVČ, bolo by možné účtovať o dotácii a jej použití až v roku 2023 po jej prijatí v celkovej sume?

Odpoveď:

Postup účtovania uvedený v otázke je správny. Vzhľadom na malú sumu dotácie a skutočnosť, že celú dotáciu prijmete až v roku 2023, čiže nemáte finančné prostriedky, ktoré by bolo potrebné časovo rozlišovať, odporúčam účtovať bez časového rozlíšenia. Keďže v roku 2022 budete mať náklady, ktoré budú uhrádzané z dotácie prijatej v roku 2023, odporúčam časť dotácie, ktorá prináleží k týmto nákladom účtovať ako predpis 348/ 691, aby ste mali vyrovnaný výsledok hospodárenia.

V roku 2023 zaúčtujete druhú časť dotácie, ktorá patrí do roku 2023, na účtoch 348 / 691 a následne budete účtovať čerpanie na účtoch nákladov.