Účtovanie rozdelenia cirkevnej organizácie

Kategórie

Z cirkevnej organizácie (CO) sa od 1. 1. odčlenila časť cirkevného zboru (strediska, filiálky) a vznikla nová cirkevná organizácia so samostatnou právnou subjektivitou. 

Majetok a záväzky sa odovzdali a prevzali na základe delimitačného protokolu medzi odovzdávajúcou CO a preberajúcou novou CO. Predmetom protokolu bol nasledujúci majetok a záväzky podľa inventúrnych súpisov fyzickej a dokladovej inventúry v účtovnej hodnote ku dňu delimitácie nasledovne:

Majetok  Účtovná hodnota Účet v hlavnej knihe
Obstarávacia cena automobilu               12 000,00 €023
Oprávky  ku automobilu–                1 750,00 €083
Knihy                 2 540,00 €112
Pokladnica                     500,00 €211
Účet v banke               15 800,00 €221
Majetok spolu:               29 090,00 € 
    
Záväzky  Účtovná hodnota Účet v hlavnej knihe
Záväzky z obchodných vzťahov                 1 200,00 €321
Výnosy budúcich období – darovaný automobil               10 250,00 €384
Záväzky spolu:               11 450,00 € 
Rozdiel medzi majetkom a záväzkami               17 640,00 €