Príklad: Účtovanie skladu v školskej jedálni

Kategórie

Účtovanie sladu v školskej jedálni spôsobom A s používaním kalkulačného účtu 111 – Obstaranie materiálu na zistenie obstarávacej ceny. Účtovná jednotka má stanovené skladové ceny. Vznikajú rozdiely medzi obstarávacou (nákupnou) cenou a skladovou. Vo svojou internom predpise si stanovila limit rozdielu.

Ku dňu účtovnej závierky účet 111 – Obstaranie materiálu musí mať nulový zostatok.

Por. čís. Opis účtovného prípadu Suma Účtovací predpis
MD D
1.

Obstaranie potravín a ich spotreba 

1.1.

Faktúra od dodávateľa za dodávku potravín – nákupná cena

950 € 111 321
1.2.

Prijem na sklad – skladová cena

960 € 112 111
1.3.

Spotreba potravín v skladovej cene

500 € 501 112
1.4.

Oceňovací rozdiel medzi nákupnou cenou a skladovou cenou do limitu

10 € 111 501
1.5.

Oceňovací rozdiel medzi nákupnou cenou a skladovou cenou nad limit

10 € 111 649
2.

Obstaranie potravín darovaním

2.1.

Hodnota potravín ocenená reálnou hodnotou

120 € 111 646
2.2.

Prepravné náklady realizované vlastnou dopravou ocenené vlastnými nákladmi

30 € 111 622
2.3.

Príjem na sklad

150 € 112 111
3.

Ostatné príjmy materiálu

3.1.

Vyúčtovanie prebytku materiálu pri inventarizácii

50 € 112 649
3.2.

Vrátený nepoužitý materiál z kuchyne

20 € 112 501