Kategórie

Ako má NO postupovať pri vyúčtovaní spotreby plynu za rok 2023? Zálohy hradí z FP samosprávneho kraja. Ak bude mať vo vyúčtovacej FA preplatok, má povinnosť vrátiť FP samosprávnemu kraju? V prípade nedoplatku je možné vytvoriť si rezervu z príspevkov od klientov v roku 2023?

Odpoveď:

Ak NO zálohy na plyn účtovala ako opakované plnenie do nákladov na ťarchu účtu 502 spolu so zdrojom financovania z VÚC, potom preplatok pri vyúčtovaní účtuje v prospech účtu 502, pričom v nasledujúcom roku zníži o túto sumu vyúčtovanie voči zdrojom financovania z VÚC.

Účtovanie:                 MD 315 / D 502aú (stredisko, zdroj)

Čo sa týka vrátenia preplatku, záleží na uzavretej zmluve medzi NO a VÚC, ak zmluva rieši tento prípad a zaväzuje NO vrátiť preplatok. Rezervu NO netvorí, ale môže ju pokryť z príspevkov od klientov v účtovnom období, kedy je zúčtovanie preplatku.

Účtovanie:                 MD 315 / D 502aú

                        MD 691aú / D 348