Príklad: Účtovanie zálohovej faktúry v JÚ

Kategórie

ÚJ v r. 2019 uhradilo zálohovú faktúru na zdravotnícku pomôcku cca 4 000 eur. Riadna faktúra prišla až v januári 2020 a tiež zdravotnícka pomôcka. Táto bude cez darovaciu zmluvu na vecný dar, darovaná pacientovi.

V r. 2019 som zaúčtovala: 

v knihe záväzkov – na základe zálohovej fa, prijatá zálohová faktúra, nárast záväzku v peňažnom denníku na základe výpisu z účtu – úhradu zálohovej fa, druhovo výdavok na zásoby v knihe záväzkov – úbytok záväzku z vystavenej zálohovej fa.

V r. 2020 som zaúčtovala: 

Konečnú faktúru daňový doklad som priložila len k zálohovej faktúre. Zdravotnícku pomôcku som zaevidovala do knihy zásob (lebo bude v OZ len krátkodobo). Na základe darovacej zmluvy znížim stav zásob v knihe zásob.

Je uvedený postup správny, alebo treba niečo inak účtovať? Netreba ešte v r. 2015 naúčtovať pohľadávku do knihy pohľadávok z titulu úhrady zálohovej fa, keď zdravotnícka pomôcka prišla neskôr?

Odpoveď:

V účtovníctve účtujeme účtovné prípady, ktoré sú predmetom účtovníctva (pozri § 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve)

Rok 2019:

Ak príde zálohová faktúra, to nie je účtovný prípad. Až po úhrade zálohy nastal pohyb v majetku. Zápis je v peňažnom denníku, tzn. že sa nám znížil majetok. Keďže zdravotnícka pomôcka ešte nebola dodaná, súčasne sa účtuje v knihe pohľadávok vo výške poskytnutej zálohy pohľadávka voči dodávateľovi.

V účtovnej závierke túto skutočnosť budete vykazovať vo výkaze majetku a záväzkov na pohľadávkach.

Rok 2020:

 Faktúra za dodanie zásoby sa zapíše do knihy záväzkov a do knihy zásob. Zároveň sa cez interný doklad zaúčtuje cez nepeňažné operácie zníženie pohľadávky (zálohy) a zníženie záväzku.