Príklad: Účtovanie zaokrúhľovania súm

Kategórie

Podľa metodického usmernenia č. MF/012766/2022-36 od 1. 7. 2022 sa zaokrúhľovanie účtuje na účty 548, príp. 648. Je to tak správne aj v roku 2023?

Odpoveď:

Toto usmernenie vydané Odborom legislatívy účtovníctva verejnej správy MF SR sa týka subjektov verejnej správy – rozpočtových a príspevkových organizácií. Neziskové účtovné jednotky účtujú zaokrúhlenia na účet 549 a účet 649.