Príklad: Úhrada fakturácie z verejných zdrojov a verejné obstarávanie

Kategórie

Naše OZ je financované z verejných aj z neverejných zdrojov a niektoré pracovníčky (SZČO) poskytujú svoje služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb. Pracovníčky vystavujú faktúry za svoje služby mesačne (ide o administratívne a poradenské služby na základe voľných živností). Naše otázky k verejnému obstarávaniu (ďalej ako „VO“):

Pokiaľ by sme uhrádzali celý rok 100 % fakturáciu pracovníčke výlučne iba z jedného, a to verejného zdroja, musíme robiť na jej služby VO? Od akej sumy za rok je potrebné vykonať VO na poskytovanie fakturovaných administratívnych a poradenských služieb? Je nejaký rozdiel, čo sa týka VO, pokiaľ by sme čiastočne fakturáciu pracovníčke hradili z verejných a čiastočne z neverejných zdrojov?

Odpoveď:

Predovšetkým je potrebné ujasniť, či ste verejný obstarávateľ (§ 7 alebo § 8 zákona o verejnom obstarávaní). Ak ste verejným obstarávateľom podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní, musíte postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní bez ohľadu na zdroj financií. Postupy verejného obstarávania sú určené podľa finančných limitov. Pre lepšiu orientáciu uvádzam tabuľku s finančnými limitmi a postupmi vo verejnom obstarávaní pre rok 2020: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z–51e.html?id=2568.

Ak ste osoba podľa § 8, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať

 1. ako tento verejný obstarávateľ, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ustanovený pre tohto verejného obstarávateľa,
 2. podľa § 108 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a súčasne rovná alebo vyššia ako
  • 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
  • 250 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
  • 550 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1, c) podľa § 117, ak ide o
   • zákazku na dodanie tovaru okrem potravín, zákazku na poskytnutie služby alebo o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa písm. b) prvého až tretieho bodu a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 eur,
   • zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a súčasne sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 eur. Zjednodušene možno uviesť, že verejný obstarávateľ podľa § 7 je osoba, ktorej viac ako polovicu príjmov tvoria verejné zdroje a je povinný postupovať podľa zákona o VO bez ohľadu, či ide o verejné alebo súkromné peniaze. Osoba podľa § 8 postupuje podľa zákona len, ak jej iný verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na stavebné práce, služby alebo tovar – tzv. dotovaný subjekt.