Príklad: Určenie zdaniteľnej osoby pre účely DPH

Kategórie

Ak má nadácia príjmy z 2 %, darov a verenej zbierky, tak je alebo nie je zdaniteľnou osobou? Ak by sa rozhodla objednať reklamné služby od Facebooku/Meta, je povinná sa registrovať podľa § 7a?

Ak by okrem toho, že má 2 %, dary a verejnú zbierku ešte prijala dotáciu od štátu, stále by išlo o nezdaniteľnú osobu?

Ekonomická činnosť – sú to väčšinou činnosti, ktoré organizácia fakturuje (vystaví faktúru) alebo teda vyhotovuje zmluvu (predaj majetku)?

Odpoveď:

Nadácia je nezdaniteľnou osobou pokiaľ vykonáva iba činnosti súvisiace s jej hlavnou činnosťou. Zdaniteľnou osobou by sa stala, len v prípade, že by vykonávala okrem svojej nadačnej činnosti aj ekonomickú činnosť, ktorá podlieha dani, alebo by nakupovala tovar z iného členského štátu v hodnote 14 000 eur a viac v kalendárnom roku.
Dotácie od štátu sú účelovo viazané a predpokladáme, že by súviseli s hlavnou činnosti nadácie. V tomto prípade je stále nadácia pre účely DPH považovaná za nezdaniteľnú osobu.
So službami od google a facebooku je to tak, že pokiaľ nemáte už registráciu podľa § 7 ZDP (nákup tovaru zo zahraničia) tak v prípade prijatia reklamných služieb ako nezdaniteľná osoba sa nemusíte registrovať. Ak však máte registráciu podľa § 7 ZDPH, tak tieto služby podliehajú dani na SK. Znamenalo by to, že už sa nemusíte registrovať na § 7a ZDPH ak už máte registráciu podľa § 7 ZDPH a pre účely DPH sa považujete za zdaniteľnú osobu.

Vysvetlenie:
Podľa § 7 ZDPH má povinnosť registrovať sa každá zdaniteľná osoba a každá právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (napr. nadácia), ak nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého nadobudnutím celková hodnota tovaru dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur.

Podľa § 7a ZDP sa má povinnosť registrovať iba zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná osoba, ktorá je už registrovaná podľa § 7 ZDPH tzn. ak už by ste mali pridelené IČ DPH podľa § 7 ZDPH pre účely prijatia služieb z iného členského štátu sa považujete za zdaniteľnú osobu a miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 ZDP, t. j. kde má príjemca služby sídlo alebo prevádzkareň. V tomto prípade máte povinnosť uviesť pri objednávke služby pridelené IČ DPH a služby zdaniť na SK.
Ak však je organizácia nezdaniteľnou osobou, bez registrácie DPH a prijíma službu z iného členského štátu, miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 2 ZDP a miestom dodanie je sídlo alebo prevádzkareň dodávateľa. V tomto prípade sa organizácia nemusí registrovať podľa § 7a ZDPH.

Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov (lekári, právnici, znalci, tlmočníci a pod.), duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za vykonávanie ekonomickej činnosti sa považuje aj využívanie hmotného a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku (napr. prenájom nehnuteľnosti). V prípade neziskových organizácií ide o akúkoľvek činnosť, ktorá nie je hlavnou činnosťou uvedenou v stanovách.