Príklad: Veľká Británia – nákup tovaru

Kategórie

Ako postupovať, keď nezisková organizácia, ktorá nie je platcom DPH, nakúpila odbornú literatúru od firmy z Veľkej Británie (napr. Amazon UK). Považuje sa Veľká Británia za tretiu krajinu alebo spadá pod členský štát po Brexite? Čo ak nastala taká situácia, že sa nakúpilo viacero kníh z UK od rôznych firiem a niekde bola faktúra vystavená s 0 % VAT a niekde bola s 20 % VAT? Berie sa do úvahy aj to, že nezisková organizácia neprekročila limit nákupu tovaru zo zahraničia (tých 14 000 € za rok)? Vzťahuje sa aj na tretie krajiny tento limit s tovarom?

Odpoveď:

Od 1. 1. 2021 sa Spojené kráľovstvo nepovažuje za členský štát EÚ ale je tretím štátom. Spojené kráľovstvo sa skladá zo štyroch krajín: Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko. Posudzovanie Spojeného kráľovstva ako tretieho štátu pri dodávkach tovaru po 31. 12. 2020 medzi ním a členskými štátmi EÚ vrátane SR, je rozdielne ako pri dodávkach služieb. 
Na základe čl. 9 Protokolu o Írsku/Severnom Írsku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dohody o vystúpení, sa však ustanovenia práva Únie týkajúce sa tovaru, ktoré sú uvedené v prílohe 6 k protokolu, budú v Severnom Írsku uplatňovať naďalej aj po 31.12. 2020 minimálne do 31. 12. 2024. Čiže so Severným Írskom sa aj po 31. 12. 2020 pri dodávkach tovaru bude naďalej zaobchádzať ako s členským štátom EÚ.
Uvedený protokol sa nevzťahuje na transakcie týkajúce sa služieb!
Od 1. januára 2021 osoby podliehajúce dani v Severnom Írsku, (ktoré na základe protokolu IE/NI podliehajú právnym predpisom EÚ o DPH, pokiaľ ide o tovar), budú musieť byť identifikované pomocou identifikačného čísla pre DPH s predponou „XI“. Dodávatelia zo Severného Írska budú musieť túto predponu „XI“ uviesť vo svojich faktúrach najmä za dodávky tovaru v prospech zdaniteľných osôb registrovaných k DPH v iných členských štátoch.
V zmysle vyššie uvedeného, je potrebné sledovať limit pre účely registrácie podľa § 7 ZDPH a pred nadobudnutím tovaru, ktorým sa má dosiahnuť hodnota 14 000 eur, vzniká NO povinnosť registrácie.
Dosiahnutie hodnoty 14 000 eur sa počíta pri nadobudnutí tovaru zo všetkých ČŠ EÚ spoločne a nie samostatne za každý členský štát.
Touto registráciou sa NO nestáva platiteľom DPH. Podľa § 69 ods. 6 ZDPH je NO povinná platiť daň z nadobudnutia, bez nároku na odpočítanie tejto dane.