Kategórie

Sme cirkevná škola, nezisková organizácia. Aby naša škola napredovala, chceli by sme vytvoriť aj vlastné zdroje na financovanie jej prevádzky a potrebovali by sme poradiť v týchto oblastiach:

  1. Počas letných prázdnin škola môže organizovať denný tábor. Môžeme od rodičov vyberať poplatky za tábor a použiť ho na prevádzku školy? Súčasťou školy je aj CVČ. Môžeme vydávať aj potvrdenie pre rodičov o prijatí poplatku, aby si ich mohli uplatniť u zamestnávateľa ako príspevok na rekreáciu?
  2. Naša škola požiadala o akreditáciu, aby mohla vykonávať inovatívne vzdelávanie pre pedagógov. Toto vzdelávanie by chcela vykonávať aj pre pedagógov iných škôl, za ktoré by vyberala poplatky. Môžeme v rámci činnosti školy túto aktivitu vykonávať a poplatky použiť na prevádzku školy? Nejaví sa táto činnosť ako podnikanie?
  3. Vlastníme školský mikrobus, ktorým prepravujeme žiakov prvého stupňa do školy a zo školy. Všetky poplatky a údržba školského mikrobusu je stále finančne náročnejšia, preto by sme chceli vykonávať prepravu aj pre iné subjekty. Môžeme v rámci činnosti školy túto aktivitu vykonávať a získané financie použiť na financovanie nákladov spojených s prevádzkovaním školského mikrobusu? Nejaví sa táto činnosť ako podnikanie?

Odpoveď:

Už v prvej vete píšete, že ste nezisková organizácia. V tomto duchu sa pozrieme na všetky Vaše otázky. Škola bude organizovať tábor pre deti. S týmto táborom vzniknú škole určité náklady. Napr. náklady osobné (mzdy a odvody) pre zamestnancov, ktorí budú organizovať tábor a budú aj jeho účastníkmi; ďalej prevádzkové náklady súvisiace s prípravou a realizáciou tábora – náklady na telefón, materiál-papier, písacie potreby, propagačný materiál, vecné odmeny deťom za úspechy v súťažiach…; dopravné náklady, náklady na ubytovanie…… Po vyčíslení celkových nákladov na tábor, škola vydelí náklady počtom detí – účastníkov tábora a dostane poplatok za tábor pre jedno dieťa. Po zaplatení takto stanoveného poplatku, škola si zrefunduje dopredu vynaložené náklady z týchto finančných prostriedkov od rodičov. Keďže škola pri kalkulácii výšky poplatku neuvažuje so ziskom (ani nemôže, lebo je nezisková organizácia), nemôžeme hovoriť o podnikateľskej činnosti. Neviem sa vyjadriť k tomu, či zamestnávatelia Vašich detí môžu doklad z Vašej školy o zaplatení poplatku za tábor akceptovať pre uplatnenie si príspevku na rekreáciu, V prípade organizovania vzdelávania pre pedagógov iných škôl je potrebné postupovať rovnako. Ak platba za vzdelávanie bude predstavovať len skutočné náklady školy spojené s týmto vzdelávaním, teda bez zisku; po ich úhrade sa tieto skutočné náklady zrefundujú. V dodatku zriaďovacej listiny by som odporúčala rozšíriť náplň školy o túto činnosť. Aj v prípade mikrobusu je vyššie uvedený postup plne aplikovateľný. Ak náklady na jeho prevádzku premietnete do ceny za prepravu a nebude tam premietnutý žiaden zisk, potom po úhrade týchto nákladov len zrefundujete tieto náklady vo vlastnom účtovníctve.