Príklad: Vrátenie dlhu a vplyv na daňové povinnosti

Kategórie

Nezisková organizácia sa vplyvom nepriaznivej situácie vyplývajúcej z jej HČ dostala do platobnej neschopnosti a situáciu riešila pôžičkou od občianskeho združenia, s ktorým aj v minulosti riešila viaceré spoločné projekty. NO však ani po niekoľkých mesiacoch nie je schopná vyprodukovať požadované finančné prostriedky na vrátenie dlhu OZ. Po vzájomnej dohode, na vyrovnanie dlhu, by NO zo svojho majetku chcela OZ venovať štyri staré motorové vozidlá, ktorých cena je približne v sume zapožičaných finančných prostriedkov (30 000 €). Vzniká NO pri takomto plnení daňová povinnosť? Aká forma zmluvy je na takúto transakciu vhodná?

Odpoveď:

Z daňového hľadiska táto transakcia nemá dosah na daňové povinnosti. Podstatou transakcie je vlastne splatenie dlhu nie formou financií, ale formou odovzdania motorových vozidiel do vlastníctva OZ. Formu zmluvy je potrebné riešiť s právnikom. Je dôležité, aby zo zmluvy jasne vyplývalo, aká je cena motorových vozidiel (táto by mala byť totožná so zostatkovou cenou auta v účtovníctve). Ak by reálna hodnota áut bola vyššia, ako je účtovná zostatková, je treba túto skutočnosť zadefinovať do zmluvy – opierať by sa mala o znalecký posudok. Samozrejme, obe strany, aj veriteľ aj dlžník, musia súhlasiť s takýmto splatením dlhu. Ak by hodnota áut bola vyššia, rozdiel by musel byť v zmluve definovaný ako „dar“. Ak by hodnota áut bola nižšia, zo zmluvy by malo vyplynúť, že zbytok dlhu veriteľ nepožaduje splatiť a rozdiel u dlžníka bude darom.