Príklad: Vrátený dar

Kategórie

Farnosť pred niekoľkými rokmi darovala kostol právnickej osobe – mestu, v ktorom sídli a ktoré kostol technický zhodnotilo a následne vo vlastnom účtovníctve po ocenení odpisovalo. Aktuálne farnosť odstúpila od darovacej zmluvy a takto zhodnotený kostol získala späť do vlastníctva. Pri jeho vrátení mesto vyčíslilo farnosti výšku technického zhodnotenia aj zostatkovú cenu technického zhodnotenia na kostole ku dňu vrátenia, doložením kópii kariet majetku v evidencii mesta. V iných dokumentoch sa o výške technického zhodnotenia vráteného daru mesto nezmienilo.

Je výška uvedenej zostatkovej ceny technického zhodnotenia kostola predmetom dane z príjmov právnických osôb farnosti?

Odpoveď:

Výpožička resp. zmluva o výpožičke je upravená v § 659 až 662 Občianskeho zákonníka. Na základe zmluvy o výpožičke vznikne vypožičiavateľovi (mestu) právo vec po dohodnutú dobu bezplatne užívať. Charakteristickým rozdielom medzi zmluvou o výpožičke a nájomnou zmluvou je práve odplatnosť, resp. bezodplatnosť používania požičanej veci. Ak farnosť uzatvorí s mestom zmluvu o výpožičke veže kostola, za túto výpožičku nebude dosahovať žiadne príjmy, t.j. z činnosti, ktorú vykonáva jej budú plynúť iba príjmy z hlavnej činnosti, na ktorú je založená. V tomto prípade bude spĺňať podmienku, že kostol je využívaný výlučne na hlavnú činnosť farnosti.

Doplňujúca otázka:

Doplňujúca otázka sa týka časti odpovede, „za predpokladu že kostol je využívaný výlučne na hlavnú činnosť farnosti“. Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou navštevovanou počas celého roka turistami. Dokiaľ bol majetkom mesta – podľa dohody mesto vlastnilo iba múry, nie však interiér (oltáre a pod), preto vstupné od turistov prijímala farnosť – účtované ako príspevok na opravy a prevádzku kostola. Mesto ako vlastník kostola prevádzkovalo vežu kostola, ktorá slúži ako vyhliadková a vstupné prijímalo mesto. Po vrátení kostola farnosti vzišla v rámci dobrých vzťahov dohoda, že vežu za účelom vyhliadky pre turistov bude aj naďalej prevádzkovať mesto na základe „zmluvy“. Keďže farnosť sa chce vyhnúť nájomnej zmluve – navrhovanej mestom za 1 €, aby kostol slúžil výlučne na hlavnú činnosť farnosti (nie na prenájom), plánuje mestu vežu bezplatne vypožičať za účelom prevádzky a aj poberania príjmu zo vstupného. Čiže okrem vykonávania bohoslužieb v kostole, bude farnosť umožňovať turistom vstupy do kostola a prijímať príspevky na opravy, no a vežu kostola bezodplatne vypožičia mestu. Dodrží v uvedenom prípade podmienku, že kostol je využívaný „výlučne na hlavnú činnosť farnosti“ ?

Odpoveď:

Pri vypracovaní stanoviska sa vychádza z predpokladu, že kostol, ktorý bol predmetom daru je nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou a že náklady, ktoré vynaložilo mesto na stavebné, rekonštrukčné a reštaurátorské práce sa považujú za náklady na technické zhodnotenie. Pre posúdenie vplyvu vrátenia daru, ktorý bol technicky zhodnotený pôvodnému darcovi (farnosti) na základ dane je potrebné vychádzať z účtovníctva.

V súlade s opatrením MF SR č. 24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov sa ako umelecké dielo neúčtuje pamiatkový fond podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“). Podľa opatrenia MF SR č. 17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení neskorších predpisov sa nehnuteľná kultúrna pamiatka uvádza v poznámkach k účtovnej závierke. Z uvedeného vyplýva, že o nehnuteľnej kultúrnej pamiatke účtovná jednotka neúčtuje na účtoch dlhodobého hmotného majetku. Pokiaľ ide o technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky, toto sa v súlade s § 17 ods. 4 postupov účtovania účtuje ako dlhodobý majetok.

Nadobudnutie technicky zhodnoteného majetku pri odstúpení od darovacej zmluvy bez akýchkoľvek kompenzácii obdarovaného (mesto) je možné pripodobiť bezodplatnému nadobudnutiu. Podľa postupov účtovania sa bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok (v tomto prípade technického zhodnotenie) účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku alebo 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účet 384 – Výnosy budúcich období sa rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 646 – Prijaté dary v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaným odpisov dlhodobého majetku.

V súlade s § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sa majetok nadobudnutí darovaním oceňuje daňovou zostatkovou cenou zistenou u darcu, t.j. v tomto prípade u mesta. Z takto zistenej daňovej zostatkovej ceny je možné uplatniť daňové odpisy. Nakoľko sa štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na účely ZDP považujú za daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) ZDP majú príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel vznikli oslobodené od dane. Takýmito príjmami (výnosmi) sú aj výnosy súvisiace s bezodplatným nadobudnutím kostola účtované prostredníctvom účtu 646 – Prijaté dary, za predpokladu, že kostol je využívaný výlučne na hlavnú činnosť farnosti. Zároveň v súlade s § 21 ods. 1 písm. j) je v nadväznosti na § 13 ods. 1 písm. a) ZDP potrebné daňové odpisy technického zhodnotenia vyňať zo základu dane.